Управление на качеството

Безопасност на храните & Политика за качество на «AB Mauri»

Безопасността на храните е задължителна. Тази политика изразява подхода на „AB Mauri“ към безопасността и качеството на храните във всички области на нашия бизнес и как тя се прилага във всички наши дейности. Базирани на ръководни практики, тези принципи осигуряват най-високо развитие на нашите хора, процеси и продукти, отразявайки се във всички системи за управление на безопасността и качеството на храните.

Всички предприятия на „AB Mauri“ отговарят на изискванията на клиентите и приложимото законодателство. „AB Mauri“ с цел развитеито на печеливши и устойчиви партньорства се ангажира да предоставя продукти и услуги, които в последователен аспект отговарят на очакванията на клиентите.

Всички изисквания за безопасност и качество на храните бяха ясно съобщени и разяснени на всички нива на „AB Mauri“

Служителят, изпълнителят и посетителят са отговорни:

За спазване на всички съответни политики и процедури за безопасност и качество на храните,

За съобщаване и докладване във възможно най-скоро време всяка грешка, неизправност и всякобезпокойство,

Разбиране на собствената индивидуална роля и отговорност за нейното ефективно изпълнение.

Сред приоритетните изисквания за безопасност и качество на храните са включени следните такива:

1. Всички продукти и материали, които изискват изпитване за безопасност на храните като един от критериите за освобождаване се задържат до получаване на задоволителни резултати от теста.

2. Всички системи за безопасност и качество на храните на „AB Mauri“ (с цялото планиране на производствените обекти за предоставяне на акредитация) трябва да отговарят на изискванията на един от приетите стандарти на Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI), като FSSC 22000, SQF, BRC, IFS. За целта трябва да притежавате следното:

  • 1. Пълно съответствие с практиката за производство на храни.
  • 2. Всеки производствен обект има ефективен HACCP план за всяка сделка. Планът HACCP се основава на 7 принципа на CODEX HACCP, преразглеждани поне веднъж годишно за ефективност и актуализирани при необходимост.
  • 3. Всички продукти и съдържание са напълно проследими. Ефективното управление на алергиите се осигурява чрез идентифициране на алергени, оценка на риска, разделяне и етикетиране. (С управлението на алергените и неприятните вещества се защитават чувствителните клиенти и името на нашата компания и марките на клиентите).
  • 4. Доставчиците се проверяват постоянно, за да се гарантира, че всички суровини/опаковъчни материали отговарят на необходимите законни изисквания и са годни за целта. .
  • 5.Проведените одити от трети страни потвърждават съответствието с приоритетните изисквания за безопасност на храните.

3. Висшето регионално, полево, национално и работно ръководство е отговорно да гарантира, че техните системи за управление на безопасността и качеството на храните се преразглеждат официално, поне веднъж годишно, и че се следят за да демонстрират ангажимента ни за непрекъснато подобрение.